School Affair Committee  Home >> About >> School Affair Committee


Honor Dean 

   Wu Jiapei

Dean 

   Mao Xiaobing

Secretary of CPC   General Branch  

   Zou Chunfa

Deputy Dean 

   Shen Bo, Yang Yong, Wan Jianxiang,  Liu Dexi, Cao Xiaoying

Deputy Secretary of   CPC General Branch  

   Xiao Jianwen

   


Address:School of intormation Technology , Mailu Campus of Jiangxi University Of Finance and Economics,665 West Yuping Road,Nanchang,Jiangxi,China

Telephone:+86-791-83983890 Fax:+86-791-83983890 E_mail:sit@jxfe.edu.cn Postal Zip:330032

Copyright (c)2014 All Right Reserved by School of Information Technology, Jiangxi University of Finance and Economecs